Zgłoszenie na kurs

Rejestracja

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia na kurs.

Administratorem danych jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Wiraż z siedzibą w Lublinie,przy ul. Skrzetuskiego 10/16. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 i 2418 oraz z 2018 r. poz. 138) (Ustawa), w tym rozpatrywania i załatwiania wniosków, podań i innych wystąpień dotyczących spraw uregulowanych w tej ustawie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenia) oraz w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Ustawy niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ww. przepisów prawa.